L ESPERIT SANT EN LA BIBLIA

L ESPERIT SANT EN LA BIBLIA

por ARMAND PUIG I TARRECH

Aquest volum tracta una de les temàtiques bíbliques més complexes. I ho fa de manera àmplia i força completa, com a resultat de la recerca desenvo-lupada pels exegetes de l’Associació Bíblica de Catalunya i del Departament de Sagrada Escriptura de la Facultat de Teologia de Catalunya.